Haitian Créole

Lapriyè pou desan zan

Bondye ki sé renmen
e ki gen bonkè,
nou di-w-ou mèsi
pou kado pitit ou a Jezi-Kri.
Pandan 200 zan,
nou travay ansanm
kôm mamb Legliz
li a nan achidiosez boston.
Nou fe anpil jéfo
pou nou viv Lévangil
la nan renmen
ak sevi frè ak sè nou yo.
Tanpri, kontinyé mache avèk nou
pandan ke nap chèche resevwa
tout grace nan Parol
ou a ak nan sakreman yo.
Voye Lespri Sen-w
la vinn klere nou,
viv ban nou fos,
epi louvri kè nou.
Pemet ke nan fason nap viv
lezot yo vin konnen-w.
Pa lentèsesyion
Manman Mari immakile,
ke Legliz nan Boston
kontinye travay ansanm
avèk kouraj, lajwa ak la pè.
Ensi swa til !


Bicentennial prayer


Signup for Our Email List
Email:
For Email Marketing you can trust

Copyright © 2007 Archdiocese of Boston; all rights reserved.
Created and managed by The Pilot
Contact the webmaster